BlackBerry Bold 9930 9900 - Giới thiệu về tin nhắn PIN

background image

Giới thiệu về tin nhắn PIN

PIN xác định riêng điện thoại thông minh BlackBerry của bạn trên mạng không dây. Nếu bạn có một số liên lạc sử dụng điện

thoại thông minh BlackBerry và bạn biết PIN của số liên lạc đó, bạn có thể gửi tin nhắn PIN cho họ. Tin nhắn PIN không

được chuyển qua tài khoản email của bạn.
Khi tin nhắn PIN được chuyển đến người nhận, trong hộp thư đến, chữ D sẽ hiển thị cùng với một dấu kiểm bên cạnh tin

nhắn PIN.