BlackBerry Bold 9930 9900 - Thêm, di chuyển, đổi tên hoặc xóa một thư mục email

background image

Thêm, di chuyển, đổi tên hoặc xóa một thư mục email

Trước khi bn bt đu: Để thực hiện thao tác này, tài khoản email của bạn phải sử dụng một BlackBerry Enterprise Server
hỗ trợ tính năng này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Thư tín.

2.

Bấm phím

> Xem thư mc.

3.

Chọn một thư mục.

4.

Bấm phím

.

• Để thêm một thư mục, nhấp Thêm Thư mc.

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

100

background image

• Để di chuyển một thư mục, nhấp Chuyn thư mc. Nhấp vào vị trí mới.
• Để đổi tên một thư mục, hãy nhấp vào Đi tên thư mc.
• Để xóa một thư mục, hãy nhấp vào Xóa thư mc.