Hỗ trợ BlackBerry Bold 9930 9900

background image

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones

Phiên bản: 7.1

H

ướ

ng d

ẫn s

dụ

ng

background image

2012-09-24

SWD-20120924113528041

background image

Các nội dung trợ giúp

Trợ giúp nhanh ............................................................................................................................................. 9

Bắt đầu sử dụng: Điện thoại thông minh của bạn ............................................................................................ 9
Các chủ đề phổ biến ................................................................................................................................... 28
Các mẹo phổ biến ....................................................................................................................................... 33
Gỡ rối thông thường .................................................................................................................................... 41

Mẹo và phím tắt .......................................................................................................................................... 47

Mẹo: Thực hiện nhanh công việc ................................................................................................................. 47
Mẹo: Kéo dài tuổi thọ của pin ...................................................................................................................... 48
Mẹo: Tìm ứng dụng ..................................................................................................................................... 49
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ cho các tập tin, nhạc, ảnh và phim .......................................................................... 50
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ để tối ưu hóa hiệu suất điện thoại thông minh của bạn ............................................. 51
Mẹo: Cập nhật phần mềm của bạn ............................................................................................................... 52
Mẹo: Giữ thông tin của bạn an toàn ............................................................................................................. 52
Mẹo: Quản lý chỉ báo .................................................................................................................................. 53
Phím tắt: Điện thoại ..................................................................................................................................... 54
Phím tắt: Tin nhắn ...................................................................................................................................... 55
Phím tắt: Tập tin và phần đính kèm .............................................................................................................. 56
Phím tắt: Nhập văn bằng bàn phím vật lý ..................................................................................................... 57
Phím tắt: Đa phương tiện ............................................................................................................................. 58
Phím tắt: Trình duyệt .................................................................................................................................. 59
Phím tắt: Tìm kiếm ...................................................................................................................................... 60
Phím tắt: Bản đồ ......................................................................................................................................... 61
Phím tắt: Lịch ............................................................................................................................................. 61
Gỡ rối: Phím tắt ........................................................................................................................................... 62

Điện thoại ................................................................................................................................................... 63

Cách sử dụng: Điện thoại ............................................................................................................................ 63
Gỡ rối: Điện thoại ........................................................................................................................................ 83

background image

Lệnh thoại .................................................................................................................................................. 87

Cách sử dụng: Lệnh thoại ............................................................................................................................ 87
Gỡ rối: Lệnh thoại ........................................................................................................................................ 89

Tin nhắn ..................................................................................................................................................... 91

Hướng dẫn sử dụng: Ứng dụng thư tín ......................................................................................................... 91
Gỡ rối: ứng dụng Tin nhắn ......................................................................................................................... 128

Tập tin và file đính kèm ............................................................................................................................. 134

Cách sử dụng: Tập tin ............................................................................................................................... 134
Gỡ rối: Tập tin ........................................................................................................................................... 141

Đa phương tiện ......................................................................................................................................... 142

Hướng dẫn sử dụng: Đa phương tiện .......................................................................................................... 142
Gỡ rối: Đa phương tiện .............................................................................................................................. 159

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ........................................................................................................ 163

Cách sử dụng: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo .................................................................................. 163
Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ............................................................................................. 167

Trình duyệt ............................................................................................................................................... 168

Cách sử dụng: Trình duyệt ........................................................................................................................ 168
Mẹo: Trình duyệt ....................................................................................................................................... 182
Gỡ rối: Trình duyệt .................................................................................................................................... 183

Lịch ......................................................................................................................................................... 185

Cách sử dụng: Lịch ................................................................................................................................... 185
Mẹo: Lịch ................................................................................................................................................. 194
Gỡ rối: Lịch .............................................................................................................................................. 195

Danh bạ ................................................................................................................................................... 197

Cách sử dụng: Danh bạ ............................................................................................................................. 197
Gỡ rối: Danh bạ ........................................................................................................................................ 207

Đồng hồ ................................................................................................................................................... 208

background image

Cách sử dụng: Đồng hồ ............................................................................................................................. 208
Gỡ rối: Đồng hồ ........................................................................................................................................ 212

Tác vụ và ghi nhớ ...................................................................................................................................... 213

Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................ 213
Gửi tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................. 213
Thay đổi hoặc xóa một tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................ 213
Thay đổi trạng thái của một tác vụ ............................................................................................................. 214

n những tác vụ đã hoàn tất ..................................................................................................................... 214

Hiển thị tác vụ trong lịch ........................................................................................................................... 214
Đồng bộ hóa tác vụ và ghi nhớ .................................................................................................................. 215
Giới thiệu về danh mục .............................................................................................................................. 217
Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................... 217
Tạo một danh mục cho các số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ........................................................................ 217
Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập .................................................................................. 218

Nhập văn bản ........................................................................................................................................... 219

Cách sử dụng: Nhập văn bản ..................................................................................................................... 219
Gỡ rối: Nhập văn bản ................................................................................................................................ 226

Bàn phím ................................................................................................................................................. 227

Cách sử dụng: Bàn phím ........................................................................................................................... 227

Ngôn ngữ ................................................................................................................................................. 230

Cách sử dụng: Ngôn ngữ ........................................................................................................................... 230
Gỡ rối: Ngôn ngữ ...................................................................................................................................... 232

Hiển thị màn hình ..................................................................................................................................... 233

Cách sử dụng: Hiển thị màn hình .............................................................................................................. 233
Gỡ rối: Hiển thị màn hình .......................................................................................................................... 238

Công nghệ GPS ........................................................................................................................................ 240

Cách sử dụng: Công nghệ GPS .................................................................................................................. 240
Gỡ rối: Công nghệ GPS .............................................................................................................................. 242

background image

La bàn ...................................................................................................................................................... 243

Cách sử dụng: La bàn ............................................................................................................................... 243

Bản đồ ..................................................................................................................................................... 245

Cách sử dụng: Bản đồ ............................................................................................................................... 245
Cài đặt riêng: Bản đồ ................................................................................................................................. 249
Gỡ rối: Bản đồ ........................................................................................................................................... 251

ng dụng ................................................................................................................................................. 252

Cách sử dụng: Ứng dụng .......................................................................................................................... 252
Gỡ rối: Ứng dụng ...................................................................................................................................... 254

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 258

Cách thực hiện: BlackBerry ID .................................................................................................................. 258

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 260

Cách sử dụng: BlackBerry Device Software ............................................................................................... 260
Gỡ rối: BlackBerry Device Software ........................................................................................................... 262

Quản lý kết nối .......................................................................................................................................... 264

Mạng di động ........................................................................................................................................... 264
Công nghệ Wi-Fi ....................................................................................................................................... 271

Chế độ Hotspot di động ............................................................................................................................ 281

Cách sử dụng: Hotspot di động ................................................................................................................. 281
Gỡ rối: Chế độ Hotspot di động ................................................................................................................. 284

Công nghệ Bluetooth ................................................................................................................................ 286

Cách thực hiện: công nghệ Bluetooth ........................................................................................................ 286
Gỡ rối: công nghệ Bluetooth ..................................................................................................................... 294

Công nghệ NFC ........................................................................................................................................ 298

Cách sử dụng: Công nghệ NFC .................................................................................................................. 298
Gỡ rối: Công nghệ NFC ............................................................................................................................. 304

background image

Máy chủ đa phương tiện ........................................................................................................................... 306

Cách thực hiện: Máy chủ đa phương tiện ................................................................................................... 306

Phụ kiện thông minh ................................................................................................................................. 308

Giới thiệu về ứng dụng Phụ kiện thông minh ............................................................................................... 308
Cài đặt đế cắm mới ................................................................................................................................... 308
Thay đổi cấu hình đế cắm .......................................................................................................................... 309
Xóa cấu hình đế cắm đã lưu ...................................................................................................................... 309

Nguồn và pin ............................................................................................................................................ 310

Cách sử dụng: Nguồn và pin ..................................................................................................................... 310
Gỡ rối: Nguồn và pin ................................................................................................................................. 314

Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .................................................................................................................. 315

Cách thực hiện: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .......................................................................................... 315
Gỡ rối: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ ........................................................................................................ 321

Tìm kiếm .................................................................................................................................................. 323

Cách sử dụng: Tìm kiếm ............................................................................................................................ 323
Gỡ rối: Tìm kiếm ....................................................................................................................................... 328

Bảo mật .................................................................................................................................................... 329

Cách sử dụng: Bảo mật ............................................................................................................................. 329
Gỡ rối: Bảo mật ......................................................................................................................................... 360

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán .............................................................................................................. 363

Chạy, xem, gửi hoặc xóa báo cáo chẩn đoán .............................................................................................. 363
Chấp nhận, xóa, hoặc khôi phục sổ dịch vụ ................................................................................................ 363
Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán ................................................................................ 364
Tìm số kiểu của điện thoại thông minh và phiên bản của BlackBerry Device Software ................................. 364
Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán ......................................................................................... 364

Đồng bộ hóa ............................................................................................................................................. 366

Cách sử dụng: Đồng bộ hóa ...................................................................................................................... 366
Gỡ rối: Đồng bộ hóa .................................................................................................................................. 369

background image

Tùy chọn truy cập ..................................................................................................................................... 371

Cách sử dụng: Khả năng truy cập .............................................................................................................. 371

Máy tính ................................................................................................................................................... 377

Sử dụng máy tính ..................................................................................................................................... 377
Chuyển đổi hệ đo lường ............................................................................................................................. 377

Bảng chú giải ............................................................................................................................................ 378

Thông báo pháp lý .................................................................................................................................... 380