BlackBerry Bold 9930 9900 - ส่งงานหรือบันทึกช่วยจำ

background image

สงงานหรือบันทึกชวยจำ

1.

คลิกไอคอน งาน หรือไอคอน แผนบันทึกชวยจำ บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2.

ไฮไลตงานหรือบันทึกชวยจำ

3.

กดปุม

> สงตอในรูปแบบ

4.

คลิกประเภทขอความ