วิธีใช้ BlackBerry Bold 9930 9900

background image

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones

เวอรชัน: 7.1

คูมือผูใช

background image

เผยแพร: 2012-09-24

SWD-20120924111931581

background image

สารบัญ

วิธีใชฉบับยอ ....................................................................................................................................................... 9

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ ................................................................................................................................... 9
หัวขอยอดนิยม .................................................................................................................................................... 27
เคล็ดลับยอดนิยม .................................................................................................................................................. 31
การแกปญหาทั่วไป ................................................................................................................................................ 38

เคล็ดลับและช็อตคัต ............................................................................................................................................... 42

เคล็ดลับ: การทำสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว ................................................................................................................................ 42
เคล็ดลับ: การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ........................................................................................................................... 43
เคล็ดลับ: การคนหาแอปพลิเคชัน .................................................................................................................................. 44
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางสำหรับเพลง รูปภาพ วิดีโอ และไฟลตางๆ ของคุณ ........................................................................................ 44
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางเพื่อทำใหสมารทโฟนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ........................................................................................ 45
เคล็ดลับ: การอัปเดตซอฟตแวร .................................................................................................................................... 46
เคล็ดลับ: การเก็บขอมูลของคุณใหปลอดภัย ........................................................................................................................ 46
เคล็ดลับ: การจัดการสัญลักษณแสดง ............................................................................................................................... 47
ช็อตคัต: โทรศัพท ................................................................................................................................................ 47
ช็อตคัต: ขอความ ................................................................................................................................................. 48
ช็อตคัต: ไฟลและไฟลแนบ ........................................................................................................................................ 50
ช็อตคัต: การพิมพดวยแปนพิมพ ................................................................................................................................... 50
ช็อตคัต: มีเดีย .................................................................................................................................................... 51
ช็อตคัต: เบราเซอร ................................................................................................................................................ 52
ช็อตคัต: คนหา ................................................................................................................................................... 54
ช็อตคัต: แผนที่ ................................................................................................................................................... 54
ช็อตคัต: ปฏิทิน ................................................................................................................................................... 55
การแกปญหา: ช็อตคัต ............................................................................................................................................ 55

โทรศัพท ......................................................................................................................................................... 56

วิธีการ: โทรศัพท ................................................................................................................................................. 56
การแกปญหา: โทรศัพท ........................................................................................................................................... 74

background image

คำสั่งเสียง ........................................................................................................................................................ 77

วิธีการ: คำสั่งเสียง ................................................................................................................................................ 77
การแกปญหา: คำสั่งเสียง .......................................................................................................................................... 79

ขอความ .......................................................................................................................................................... 80

วิธีการ: แอปพลิเคชันขอความ ..................................................................................................................................... 80
การแกปญหา: แอปพลิเคชันขอความ ............................................................................................................................. 113

ไฟลและเอกสารแนบ ............................................................................................................................................ 119

วิธีการ: ไฟล ................................................................................................................................................... 119
การแกปญหา: ไฟล ............................................................................................................................................. 125

มีเดีย ........................................................................................................................................................... 127

วิธีการ: มีเดีย ................................................................................................................................................... 127
การแกปญหา: มีเดีย ............................................................................................................................................. 143

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน ................................................................................................................................. 146

วิธีการ: เสียงเรียกเขา, เสียง และการเตือน ........................................................................................................................ 146
การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน .................................................................................................................. 149

เบราเซอร ....................................................................................................................................................... 151

วิธีการ: เบราเซอร .............................................................................................................................................. 151
เคล็ดลับ: เบราเซอร ............................................................................................................................................. 163
การแกปญหา: เบราเซอร ........................................................................................................................................ 165

ปฏิทิน ......................................................................................................................................................... 166

วิธีการ: ปฏิทิน ................................................................................................................................................. 166
เคล็ดลับ: ปฏิทิน ................................................................................................................................................ 174
การแกปญหา: ปฏิทิน ........................................................................................................................................... 175

ผูติดตอ ......................................................................................................................................................... 177

วิธีการ: ผูติดตอ ................................................................................................................................................. 177
การแกปญหา: ผูติดตอ .......................................................................................................................................... 186

นาฬิกา ......................................................................................................................................................... 187

background image

วิธีการ: นาฬิกา ................................................................................................................................................. 187
การแกปญหา: นาฬิกา ........................................................................................................................................... 190

งานและบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................... 192

สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 192
สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 192
เปลี่ยนหรือลบงานหรือบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 192
เปลี่ยนสถานะของงาน ........................................................................................................................................... 193
ซอนงานที่เสร็จแลว ............................................................................................................................................. 193
แสดงงานในปฏิทิน ............................................................................................................................................. 193
การซิงโครไนซงานและบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 194
เกี่ยวกับชนิด .................................................................................................................................................... 195
จัดชนิดผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................... 196
สรางชนิดสำหรับผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ .................................................................................................................. 196
ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ .................................................................................................................... 196

การพิมพ ....................................................................................................................................................... 198

วิธีการ: การพิมพ ............................................................................................................................................... 198
การแกปญหา: การพิมพ ......................................................................................................................................... 205

แปนพิมพ ...................................................................................................................................................... 206

วิธีการ: แปนพิมพ .............................................................................................................................................. 206

ภาษา ........................................................................................................................................................... 209

วิธีการ: ภาษา ................................................................................................................................................... 209
การแกปญหา: ภาษา ............................................................................................................................................ 211

การแสดงบนหนาจอ ............................................................................................................................................ 212

วิธีการ: การแสดงบนหนาจอ .................................................................................................................................... 212
การแกปญหา: การแสดงบนหนาจอ .............................................................................................................................. 216

เทคโนโลยี GPS .............................................................................................................................................. 218

วิธีการ: เทคโนโลยี GPS ...................................................................................................................................... 218
การแกปญหา: เทคโนโลยี GPS ................................................................................................................................ 219

background image

เข็มทิศ ......................................................................................................................................................... 221

วิธีการ: เข็มทิศ ................................................................................................................................................. 221

แผนที่ .......................................................................................................................................................... 223

วิธีการ: แผนที่ .................................................................................................................................................. 223
ปรับแตง: แผนที่ ................................................................................................................................................ 227
การแกปญหา: แผนที่ ........................................................................................................................................... 229

แอปพลิเคชัน ................................................................................................................................................... 230

วิธีการ: แอปพลิเคชัน ........................................................................................................................................... 230
การแกปญหา: แอปพลิเคชัน ..................................................................................................................................... 232

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 236

วิธีการ: BlackBerry ID ................................................................................................................................... 236

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 238

วิธีการ: BlackBerry Device Software ............................................................................................................. 238
การแกปญหา: BlackBerry Device Software ....................................................................................................... 239

จัดการการเชื่อมตอ .............................................................................................................................................. 241

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ....................................................................................................................................... 241
เทคโนโลยี Wi-Fi ............................................................................................................................................. 247

โหมด Mobile Hotspot .................................................................................................................................. 256

วิธีการ: โหมด Mobile Hotspot .......................................................................................................................... 256
การแกปญหา: โหมด Mobile Hotspot ................................................................................................................... 259

เทคโนโลยี Bluetooth ...................................................................................................................................... 260

วิธีการ: เทคโนโลยี Bluetooth .............................................................................................................................. 260
การแกปญหา: เทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth ............................................................................................................ 267

เทคโนโลยี NFC .............................................................................................................................................. 270

วิธีการ: เทคโนโลยี NFC ...................................................................................................................................... 270
การแกปญหา: เทคโนโลยี NFC ............................................................................................................................... 275

background image

เซิรฟเวอรมีเดีย .................................................................................................................................................. 277

วิธีการ: เซิรฟเวอรมีเดีย ......................................................................................................................................... 277

อุปกรณเสริมสมารท ............................................................................................................................................ 279

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันอุปกรณเสริมสมารท ........................................................................................................................ 279
ตั้งคาด็อคใหม .................................................................................................................................................. 279
เปลี่ยนโปรไฟลด็อค ............................................................................................................................................. 279
ลบโปรไฟลด็อคที่บันทึก ........................................................................................................................................ 280

พลังงานและแบตเตอรี่ ........................................................................................................................................... 281

วิธีการ: พลังงานและแบตเตอรี่ ................................................................................................................................... 281
การแกปญหา: พลังงานและแบตเตอรี่ ............................................................................................................................ 284

พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด .................................................................................................................................... 285

วิธีการ: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ........................................................................................................................... 285
การแกปญหา: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ..................................................................................................................... 290

คนหา .......................................................................................................................................................... 292

วิธีการ: การคนหา .............................................................................................................................................. 292
การแกปญหา: การคนหา ........................................................................................................................................ 296

การรักษาความปลอดภัย ......................................................................................................................................... 297

วิธีการ: การรักษาความปลอดภัย ................................................................................................................................. 297
การแกปญหา: การรักษาความปลอดภัย ........................................................................................................................... 325

สมุดบริการและรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................... 327

รัน ดู สง หรือลบรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................. 327
ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ ............................................................................................................................. 327
ตั้งคาผูรับดีฟอลตสำหรับรายงานการวินิจฉัย ...................................................................................................................... 328
คนหาหมายเลขรุนสมารทโฟนของคุณและเวอรชันของ BlackBerry Device Software ................................................................. 328
ฉันไมสามารถรันหรือสงรายงานการวินิจฉัยได .................................................................................................................... 328

การซิงโครไนซ ................................................................................................................................................. 330

วิธีการ: การซิงโครไนซ ......................................................................................................................................... 330
การแกปญหา: การซิงโครไนซ ................................................................................................................................... 332

background image

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง ................................................................................................................................... 334

วิธีการ: ระบบชวยในการเขาถึง .................................................................................................................................. 334

เครื่องคิดเลข .................................................................................................................................................... 339

ใชเครื่องคิดเลข ................................................................................................................................................. 339
แปลงคาหนวยวัด ............................................................................................................................................... 339

คำศัพท ......................................................................................................................................................... 340

ประกาศทางกฎหมาย ............................................................................................................................................ 342

background image

วิธีใชฉบับยอ

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ

คนหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและสัญลักษณแสดง และวิธีการใชปุมบนสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

ภาพรวมของสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

การใสซิมการด มีเดียการด และแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

คูมือผูใช