עזרה BlackBerry Bold 9930 9900

background image

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones

הסרג

:

7.1

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2012-09-24

SWD-20120924101607272

background image

ןכות

הרזע

הריהמ

...................................................................................................................................................

9

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

........................................................................................................

9

םיאשונ

םיירלופופ

..............................................................................................................................

28

תוצע

תוצופנ

......................................................................................................................................

32

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

...........................................................................................................................

40

םיפיט

ירוציקו

ךרד

........................................................................................................................................

45

תוצע

:

עוציב

תולועפ

תוריהמב

..............................................................................................................

45

תוצע

:

תכראה

ייח

הללוסה

...................................................................................................................

46

תוצע

:

שופיח

םימושיי

.........................................................................................................................

47

תוצע

:

יוניפ

חטש

רובע

הקיזומה

,

תונומתה

,

ינוטרס

ואדיווה

םיצבקהו

ךלש

...................................................

47

תוצע

:

יוניפ

חטש

ידכ

בטמל

תא

יעוציב

ןופלטה

םכחה

..............................................................................

48

תוצע

:

ןוכדע

הנכותה

...........................................................................................................................

49

תוצע

:

הרימש

לע

תוחיטב

עדימ

.............................................................................................................

50

םיפיט

:

לוהינ

םינווחמ

..........................................................................................................................

51

ירוציק

ךרד

:

ןופלט

..............................................................................................................................

51

ירוציק

ךרד

:

תועדוה

............................................................................................................................

52

ירוציק

ךרד

:

םיצבק

םיצבקו

םיפרוצמ

.....................................................................................................

54

ירוציק

ךרד

:

הדלקה

תועצמאב

תדלקמה

תיזיפה

......................................................................................

55

ירוציק

ךרד

:

הידמ

...............................................................................................................................

56

ירוציק

ךרד

:

ןפדפד

.............................................................................................................................

57

ירוציק

ךרד

:

שופיח

.............................................................................................................................

58

ירוציק

ךרד

:

תופמ

...............................................................................................................................

59

ירוציק

ךרד

:

חול

הנש

...........................................................................................................................

59

ןורתפ

תויעב

:

ירוציק

ךרד

.....................................................................................................................

60

ןופלט

..........................................................................................................................................................

61

דציכ

עצבל

:

ןופלט

..............................................................................................................................

61

ןורתפ

תויעב

:

ןופלט

............................................................................................................................

80

background image

תודוקפ

תוילוק

.............................................................................................................................................

84

דציכ

עצבל

:

תודוקפ

תוילוק

..................................................................................................................

84

ןורתפ

תויעב

:

תודוקפ

תוילוק

...............................................................................................................

86

תועדוה

........................................................................................................................................................

88

תוארוה

שומיש

:

םושיי

'

תועדוה

'

............................................................................................................

88

ןורתפ

תויעב

:

םושיי

תועדוה

...............................................................................................................

124

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

.....................................................................................................................

130

דציכ

עצבל

:

םיצבק

...........................................................................................................................

130

ןורתפ

תויעב

:

םיצבק

.........................................................................................................................

137

הידמ

.........................................................................................................................................................

138

תוארוה

שומיש

:

הידמ

........................................................................................................................

138

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

...........................................................................................................................

155

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

............................................................................................................................

158

דציכ

עצבל

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

................................................................................................

158

ןורתפ

תויעב

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

.............................................................................................

162

ןפדפד

.......................................................................................................................................................

163

דציכ

עצבל

:

ןפדפד

............................................................................................................................

163

םיפיט

:

ןפדפד

..................................................................................................................................

176

ןורתפ

תויעב

:

ןפדפד

.........................................................................................................................

177

חול

הנש

.....................................................................................................................................................

179

דציכ

עצבל

:

חול

הנש

.........................................................................................................................

179

םיפיט

:

חול

הנש

...............................................................................................................................

188

ןורתפ

תויעב

:

חול

הנש

......................................................................................................................

189

ישנא

רשק

..................................................................................................................................................

191

דציכ

עצבל

:

ישנא

רשק

......................................................................................................................

191

ןורתפ

תויעב

:

ישנא

רשק

....................................................................................................................

200

background image

ןועש

..........................................................................................................................................................

202

דציכ

עצבל

:

ןועש

..............................................................................................................................

202

ןורתפ

תויעב

:

ןועש

...........................................................................................................................

206

תומישמ

םירכזמו

.........................................................................................................................................

207

תריצי

המישמ

וא

רכזמ

.......................................................................................................................

207

תחילש

המישמ

וא

רכזמ

.....................................................................................................................

207

יוניש

וא

הקיחמ

לש

המישמ

וא

רכזמ

....................................................................................................

207

יוניש

סוטטס

המישמ

.........................................................................................................................

208

תרתסה

תומישמ

ומלשוהש

.................................................................................................................

208

תגצה

תומישמ

חולב

הנשה

.................................................................................................................

208

ןורכנס

תומישמ

םירכזמו

....................................................................................................................

209

תודוא

תוירוגטק

...............................................................................................................................

211

גוויס

שיא

רשק

,

המישמ

וא

רכזמ

יפל

הירוגטק

.......................................................................................

211

תריצי

הירוגטק

רובע

ישנא

רשק

,

תומישמ

וא

םירכזמ

..............................................................................

211

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

........................................................................................

212

הדלקה

......................................................................................................................................................

213

דציכ

עצבל

:

הדלקה

...........................................................................................................................

213

ןורתפ

תויעב

:

הדלקה

........................................................................................................................

220

תדלקמ

......................................................................................................................................................

221

דציכ

עצבל

:

תדלקמ

..........................................................................................................................

221

הפש

..........................................................................................................................................................

224

דציכ

עצבל

:

הפש

..............................................................................................................................

224

ןורתפ

תויעב

:

הפש

...........................................................................................................................

226

תגוצת

ךסמ

................................................................................................................................................

227

דציכ

עצבל

:

תגוצת

ךסמ

.....................................................................................................................

227

ןורתפ

תויעב

:

תגוצת

ךסמ

..................................................................................................................

231

תייגולונכט

GPS

..........................................................................................................................................

233

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

GPS

..............................................................................................................

233

background image

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

GPS

...........................................................................................................

234

ןפצמ

.........................................................................................................................................................

236

דציכ

עצבל

:

ןפצמ

.............................................................................................................................

236

תופמ

.........................................................................................................................................................

238

דציכ

עצבל

:

תופמ

.............................................................................................................................

238

המאתה

תישיא

:

תופמ

.......................................................................................................................

242

ןורתפ

תויעב

:

תופמ

..........................................................................................................................

244

םימושיי

.....................................................................................................................................................

245

דציכ

:

םימושיי

..................................................................................................................................

245

ןורתפ

תויעב

:

םימושיי

.......................................................................................................................

247

BlackBerry ID

...........................................................................................................................................

251

תוארוה

שומיש

:

BlackBerry ID

..........................................................................................................

251

BlackBerry Device Software

......................................................................................................................

253

דציכ

עצבל

:

BlackBerry Device Software

..........................................................................................

253

ןורתפ

תויעב

:

BlackBerry Device Software

........................................................................................

255

לוהינ

םירוביח

.............................................................................................................................................

257

תשר

תדיינ

......................................................................................................................................

257

תייגולונכט

Wi-Fi

..............................................................................................................................

264

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

...............................................................................................................................

274

דציכ

עצבל

:

הדוקנ

המח

תדיינ

.............................................................................................................

274

ןורתפ

תויעב

:

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

.................................................................................................

277

תייגולונכט

Bluetooth

.................................................................................................................................

278

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

Bluetooth

......................................................................................................

278

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

Bluetooth

...................................................................................................

285

תייגולונכט

NFC

.........................................................................................................................................

288

background image

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

NFC

..............................................................................................................

288

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

NFC

...........................................................................................................

294

תרש

הידמ

..................................................................................................................................................

296

תוארוה

שומיש

:

תרש

הידמ

................................................................................................................

296

םירזיבא

םימכח

...........................................................................................................................................

298

תודוא

םושייה

'

םירזיבא

םימכח

'

.........................................................................................................

298

תרדגה

ןגעמ

שדח

.............................................................................................................................

298

יוניש

ליפורפ

ןגעמ

............................................................................................................................

298

תקיחמ

ליפורפ

ןגעמ

רומש

.................................................................................................................

299

חתמה

הללוסהו

...........................................................................................................................................

300

דציכ

עצבל

:

חתמ

הללוסו

...................................................................................................................

300

ןורתפ

תויעב

:

חתמ

הללוסו

.................................................................................................................

304

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

............................................................................................................................

305

תוארוה

שומיש

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

..........................................................................................

305

ןורתפ

תויעב

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

.............................................................................................

311

שופיח

.......................................................................................................................................................

312

דציכ

עצבל

:

שופיח

............................................................................................................................

312

ןורתפ

תויעב

:

שופיח

.........................................................................................................................

316

החטבא

......................................................................................................................................................

317

דציכ

עצבל

:

החטבא

..........................................................................................................................

317

ןורתפ

תויעב

:

החטבא

.......................................................................................................................

347

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

............................................................................................................................

349

הלעפה

,

הגצה

,

החילש

וא

הקיחמ

לש

חוד

יטסונגאיד

..............................................................................

349

הלבק

,

הקיחמ

,

וא

רוזחש

לש

רפס

תוריש

..............................................................................................

349

תרדגה

ןעמנ

תרירב

לדחמה

רובע

תוחוד

הקידב

.....................................................................................

350

רותיא

רפסמ

םגדה

לש

ןופלטה

םכחה

תאו

הסרגה

לש

BlackBerry Device Software

.................................

350

ןיא

יתורשפאב

ליעפהל

וא

חולשל

חוד

הקידב

........................................................................................

350

background image

ןורכנס

.......................................................................................................................................................

352

דציכ

עצבל

:

ןורכנס

...........................................................................................................................

352

ןורתפ

תויעב

:

ןורכנס

.........................................................................................................................

355

תויורשפא

תושיגנ

........................................................................................................................................

357

דציכ

עצבל

:

תושיגנ

...........................................................................................................................

357

ןובשחמ

.....................................................................................................................................................

363

שומיש

ןובשחמב

..............................................................................................................................

363

תרמה

תדיחי

הדימ

............................................................................................................................

363

ןולימ

םיחנומ

..............................................................................................................................................

364

העדוה

תיטפשמ

..........................................................................................................................................

366

background image

הרזע

הריהמ

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

לבק

עדימ

לע

םימושיי